Samhället betydelse för individers lycka

En individs lycka beror delvis på vilken slags samhälle hon lever i.

Man kan konstatera att lyckonivån är högre i rika länder med låg korruption.

Vidare bidrar en kultur som präglas av individualism och mellanmänsklig tillit till högre lycka generellt.

Forskning har visat att ett relativt jämställt familjeliv bidrar till ökad lycka. Generellt är man lyckligare i länder som är mer jämställda. Detta då hur nöjd man är med familjelivet påverkar lyckonivån mer än hur nöjd man är med arbetslivet.

I en studie där man analyserat 22 länder med hjälp av frågeformulär där man bl.a. studerat hur familjeliv, arbetsliv och könsroller påverkar lyckonivån. I t.ex. de nordiska länderna där man generellt sett har en jämn arbetsfördelning inom familjen så bidrar det jämställda familjelivet till ökad lycka.

I övriga Europa var sambandet lägre mellan hur tillfredsställd man var i familjelivet och den allmänna lyckoupplevelsen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *